Σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου (Κεφ. 105), κανένας αλλοδαπός δεν έχει απόλυτο δικαίωμα εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία και δυνατό να απαγορευθεί η είσοδός του στη χώρα, εκτός, εάν κατέχει έγκυρο πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής ή, εφόσον πρόκειται για μετανάστη, κατέχει έγκυρη άδεια μετανάστευσης ή, αν πρόκειται για προσωρινό κάτοικο, κατέχει έγκυρη άδεια εισόδου ή αποβίβασης. Ως εκ τούτου, αν δεν είσαστε Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμείτε να εισέλθετε και να παραμείνετε στην Κύπρο, θα πρέπει προηγουμένως να έχετε εξασφαλίσει την κατάλληλη άδεια εισόδου και παραμονής στη χώρα. Οι προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση των σχετικών αδειών, ποικίλλουν ανάλογα με τους σκοπούς εισόδου και διαμονής του κάθε προσώπου. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κοινές και/ή γενικές προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται, ανεξαρτήτως του σκοπούς εισόδου και διαμονής. Άδειες Παραμονής για άμισθους μαθητευόμενους, φοιτητές, μαθητές και εθελοντές Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, που είναι ο αρμόδιος φορέας για την υποβολή και εξέταση των σχετικών αιτήσεων, διευκολύνει τη διαδικασία εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της κινητικότητας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή εντός αυτής, εξετάζοντας τις σχετικές αιτήσεις κατά προτεραιότητα.

Γενικές Προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες

Το άρθρο 18ΜΔ του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, καθορίζει ορισμένες γενικές προϋποθέσεις, που πρέπει να πληροί ο υπήκοος τρίτης χώρας, που πρόκειται να εισέλθει και να παραμείνει στην Κύπρο για σκοπούς είτε σπουδών, είτε άμισθης μαθητείας, είτε για σκοπούς εθελοντισμού, είτε στο πλαίσιο ανταλλαγής μαθητών. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, λοιπόν, ήτοι: ο πολίτης κράτους, το οποίο δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει: (α) να κατέχει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, με διάρκεια ισχύος 2 ετών τουλάχιστον ή με διάρκεια ισχύος, που να καλύπτει τη σύνολη προβλεπόμενη διάρκεια διαμονής του∙

(β) να έχει ασφάλεια ασθενείας, που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων∙

(γ) να μην θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία∙

(δ) να καταβάλλει το τέλος για τη διεκπεραίωση της αίτησής του∙ και

(ε) αν πρόκειται για πρόσωπο, που δεν έχει ακόμη ενηλικιωθεί, θα πρέπει να κατέχει γονική άδεια για την προτεινόμενη διαμονή.

Ειδικές Προϋποθέσεις για τους Φοιτητές

Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος πρόκειται να εισέλθει και να παραμείνει στην Κύπρο για σκοπούς σπουδών θα πρέπει να πληροί, εκτός από τις προϋποθέσεις (α) – (ε) ανωτέρω, και τις εξής:

i. να έχει γίνει δεκτός σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών∙

ii. βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα της χώρας του∙

iii. βεβαίωση για τυχόν παραχώρηση υποτροφίας, εκδοθείσα από το ίδρυμα, που την παραχωρεί∙ και

iv. αποδεικτικό πληρωμής των τελών εγγραφής, που χρεώνει το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση, που με την εγγραφή του στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο καλύπτεται αυτομάτως από ασφάλιση ασθενείας για όλους τους κινδύνους, η προϋπόθεση (γ) ανωτέρω θεωρείται ότι πληρούται.

Αν όλες οι προρρηθείσες προϋποθέσεις πληρούνται, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για να εξασφαλίσουν άδεια για είσοδο στην Κύπρο. Ακολούθως, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία άφιξης στην Κύπρο, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την εξασφάλιση της άδειας παραμονής.

Άδεια Εισόδου ή Θεώρησης για Φοιτητές

Ο πολίτης κράτους, που δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην Κύπρο για σκοπούς σπουδών πρέπει να αποταθεί είτε στις προξενικές αρχές της Κύπρου στη χώρα καταγωγής του, είτε να υποβάλει μέσω προσώπου, που διαμένει στην Κύπρο (αιτών), αίτηση στο Επαρχιακό Γραφείο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Επαρχίας, στην οποία διαμένει ο αιτών.

Η αίτηση για την εξασφάλιση άδειας εισόδου ή θεώρησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα και την καταβολή τέλους €85,43:

(α) επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος, η οποία να καλύπτει είτε την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών του τουλάχιστον είτε 2 έτη τουλάχιστον∙

(β) αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι ανήλικος, θα πρέπει να προσκομίζεται και γονική άδεια, δεόντως επικυρωμένη για την προτεινόμενη διαμονή, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα∙

(γ) δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα∙

(δ) ιατρικές αναλύσεις και/ή πρωτότυπο πιστοποιητικό υγείας, δεόντως επικυρωμένο από τη χώρα προέλευσης και με ισχύ 4 μηνών, που να δεικνύει, ότι ο φοιτητής δεν πάσχει από ηπατίτιδα Β και Γ, HIV, σύφιλη. Απαιτείται και ακτινογραφία θώρακος για φυματίωση με ισχύ 4 μηνών∙

(ε) βεβαίωση εγγραφής σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών, καθώς και περιγραφή του σχετικού προγράμματος σπουδών, αλλά και της διάρκειάς του∙

(στ) απόδειξη πληρωμής των τελών εγγραφής του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης∙

(ζ) δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης από τραπεζικό ίδρυμα της χώρας προέλευσής του, το οποίο να δεικνύει, ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης, σπουδών και επαναπατρισμού του και/ή δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης για παραχώρηση υποτροφίας από το ίδρυμα, που την παραχωρεί, αν αυτό βρίσκεται στη χώρα προέλευσης∙ και

(η) απόδειξη καταβολής του τέλους των €85,43.

Αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, το οποίο είτε ήδη φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλου κράτους μέλους, είτε έγινε δεκτό για φοίτηση σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλου κράτους μέλους για τουλάχιστον 2 έτη, επιθυμεί να παρακολουθήσει στην Κύπρο ένα μέρος του προγράμματος σπουδών του, που έχει ήδη αρχίσει, ή συμπληρωματικό του προγράμματος σπουδών, που έχει ολοκληρώσει, τότε γίνεται δεκτός στην Κύπρο, εντός χρονικής περιόδου, που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη συνέχιση των σπουδών του. Οι αρμόδιες αρχές θα διεκπεραιώσουν τη σχετική αίτηση του εν λόγω προσώπου, εφόσον το πρόσωπο αυτό πληροί τις γενικές προϋποθέσεις (α) – (ε) και τις ειδικές προϋποθέσεις i – iv ανωτέρω. Επιπλέον, μαζί με την καταχώρηση της αίτησης για να του επιτραπεί η είσοδος στην Κύπρο, θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό του ακαδημαϊκού του ιστορικού και αποδείξεις, ότι το πρόγραμμα σπουδών, που πρόκειται να παρακολουθήσει στην Κύπρο είναι όντως συμπληρωματικό εκείνου του προγράμματος, που έχει ήδη ολοκληρώσει.

Άδεια Διαμονής για Φοιτητές

Ο πολίτης κράτους, που δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος έχει νομίμως εισέλθει στην Κύπρο για σκοπούς σπουδών πρέπει, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία άφιξής του στην Κύπρο, να υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, προκειμένου να εξασφαλίσει άδειας διαμονής. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα και την καταβολή τέλους €34,17:

(α) επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος, η οποία να καλύπτει είτε την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών του τουλάχιστον είτε 2 έτη τουλάχιστον∙

(β) πιστοποιητικό ασφάλισης ασθενείας, που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στην Κύπρο, οι οποίοι καλύπτονται συνήθως από τις ασφαλιστικές εταιρείες για τους Κύπριους πολίτες, εκτός, εάν καλύπτεται αυτόματα από το εκπαιδευτικό ίδρυμα λόγω της εγγραφής του σε αυτό∙

(γ) ιατρικές αναλύσεις, που πρέπει να γίνουν στην Κύπρο και/ή πρωτότυπο πιστοποιητικό, εκδοθέν στην Κύπρο και σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από κυβερνητικό γιατρό με ισχύ 4 μηνών, που να δεικνύουν, ότι ο φοιτητής δεν πάσχει από ηπατίτιδα Β και Γ, HIV και σύφιλη. Απαιτείται και ακτινογραφία θώρακος για φυματίωση∙

(δ) βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα της Κύπρου, που να δεικνύει, ότι έχει εμβάσει συνάλλαγμα σε προσωπικό του λογαριασμό, ικανοποιητικού ύψους για την κάλυψη των εξόδων διαμονής, διατροφής και των διδάκτρων για τη χρονική περίοδο, για την οποία ζητείται η άδεια διαμονής∙

(ε) τραπεζική εγγύηση, είτε από το φοιτητή είτε από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, για την κάλυψη των εξόδων επαναπατρισμού του∙

(στ) 2 φωτογραφίες∙ και

(ζ) απόδειξη καταβολής του τέλους €34,17.

Η άδεια διαμονής εκδίδεται για χρονικό διάστημα 1 τουλάχιστον έτους, εκτός, εάν η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι κατώτερη από 1 έτος, οπότε χορηγείται άδεια, η οποία ισχύει για τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών. Στην άδεια αναφέρεται το δικαίωμα του φοιτητή ν’ ασκεί οικονομική δραστηριότητα, αλλά μετά από 6 μήνες από την ημερομηνία, που αφίχθη στην Κύπρο, σ’ έναν από τους τομείς και/ή επαγγέλματα, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Νοείται ότι η άσκηση έμμισθης οικονομικής δραστηριότητας επιτρέπεται εκτός του ωραρίου σπουδών. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα πρέπει να εξακολουθεί να πληροί τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις, που αναφέραμε ανωτέρω και να υποβάλει τη σχετικά αίτηση ένα μήνα τουλάχιστον πριν λήξει η ισχύουσα άδεια διαμονής. Ο φοιτητής δύναται ν’ αλλάξει ίδρυμα, κλάδο σπουδών και/ή ειδικότητας, εφόσον προηγουμένως εξασφαλίσει την άδεια του Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Ανάκληση ή Άρνηση Ανανέωσης Άδειας Διαμονής

Η άδεια διαμονής μπορεί ν’ ανακληθεί ή να μην ανανεωθεί, εφόσον ο κάτοχος της:

(α) δεν τηρεί τα όρια και τους όρους, που έχουν επιβληθεί σε σχέση με την πρόσβασή του σε οικονομικές δραστηριότητες ή

(β) εγκαταλείπει τις σπουδές του ή δεν φοιτά κανονικά ή δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές του και, συγκεκριμένα:

i. δεν συμπληρώνει επιτυχώς τον προπαιδευτικό ή προπαρασκευαστικό κύκλο ή

ii. δεν συμπληρώνει τον κύκλο σπουδών του στον καθορισμένο χρόνο, αυξανόμενο κατά το 50% του χρόνου αυτού.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης δύναται, περαιτέρω, ν’ ανακαλεί ή ν’ αρνείται να ανανεώσει την άδεια διαμονής, εάν: (α) τούτη αποκτήθηκε δολίως ή

(β) εφόσον αποδειχθεί, ότι ο κάτοχός της δεν πληρούσε ή δεν πληροί πλέον τις ανωτέρω γενικές και ειδικές προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής ή

(γ) τούτο επιτάσσουν λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος και την παροχή εξειδικευμένης νομικής συμβουλής επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο Αντώνης Πασχαλίδης & Σία ΔΕΠΕ.