Πενταετείς τίτλοι σπουδών δύναται να αναγνωριστούν από το ΚΥΣΑΤΣ ως μεταπτυχιακά διπλώματα επιπέδου Master

Σύμφωνα με τον Περί Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2003, τίτλοι σπουδών πενταετούς διάρκεια που απονέμονται από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα Ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία λειτουργούν σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (είτε σε χώρες με τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία συνδέεται με διμερή συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης τίτλων σπουδών), δύνανται να αναγνωριστούν ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς πτυχία σε συγκεκριμένη ειδικότητα και ταυτόχρονα ως μεταπτυχιακά διπλώματα επιπέδου Master.

Οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση των συγκεκριμένων τίτλων σπουδών και ως μεταπτυχιακών διπλωμάτων επιπέδου Master έχουν ως εξής:

1) Ο τίτλος σπουδών να ικανοποιεί τα κριτήρια που απαιτούνται για την αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ως τίτλου επιπέδου πτυχίου.
2) Το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει, τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος πλήρης φοίτησης, μαθήματα ή/και Διπλωματική Εργασία μεταπτυχιακού επιπέδου.
3) Σε περίπτωση διπλωματικής εργασίας, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό, το οποίο να βεβαιώνει ότι έχει εξεταστεί και εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή.
4) Ο κάτοχος του τίτλου να έχει αποκτήσει επαρκή εξειδίκευση σε ένα τομέα του πεδίου φοίτησης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό, από το αντίστοιχο σώμα αναγνώρισης της χώρας που λειτουργεί το ίδρυμα όπου φοιτούσαν, το οποίο να πιστοποιεί ότι ο τίτλος σπουδών τους αναγνωρίζεται ως τίτλος ισότιμος μεταπτυχιακού επιπέδου Master. Σε αντίθετη περίπτωση μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απονομή Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στην πρόσφατη απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου, Αναφορικά με τα άρθρα 28 και 146 του Συντάγματος, Λουκάς Παύλου εναντίον Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, ημερ. 13 Ιανουαρίου 2015), ο τίτλος σπουδών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αναγνωρίστηκε ως τίτλος ισότιμος με Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master.