Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 – Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών, σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, ματαίωσης της πτήσης ή μεγάλης καθυστέρησης

Είναι γεγονός, ότι η άρνηση επιβίβασης, η ματαίωση πτήσης ή οι μεγάλες καθυστερήσεις πτήσεων προκαλούν μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία στους επιβάτες. Για να είσαστε σε θέση, ωστόσο, να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας, θα πρέπει προηγουμένως να γνωρίζετε ποια ακριβώς είναι αυτά.

Ο Κανονισμός (EK) 261/2004 προστατεύει επιβάτες, οι οποίοι είτε αναχωρούν από αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους, είτε αναχωρούν από αεροδρόμιο, το οποίο ναι μεν βρίσκεται στο έδαφος τρίτης χώρας, αλλά έχει προορισμό αεροδρόμιο, που βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους. Στην τελευταία περίπτωση, θα πρέπει επιπροσθέτως η αεροπορική εταιρεία, που θα πραγματοποιήσει την εν λόγω πτήση (εφεξής «πραγματικός αερομεταφορέας»), να κατέχει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης, χορηγηθείσα από οιοδήποτε κράτος μέλος, να είναι δηλαδή «ενωσιακός αερομεταφορέας». Η προστασία των επιβατών ισχύει όχι μόνο για τακτικές πτήσεις, αλλά και για τις έκτακτες, περιλαμβανομένων κι εκείνων, που αποτελούν μέρος οργανωμένων ταξιδιών.

Ο Κανονισμός δεν προστατεύει επιβάτες ελικοπτέρων, ούτε και επιβάτες αεροπλάνων, οι οποίοι ταξιδεύουν δωρεάν ή με μειωμένο ναύλο, ο οποίος δεν διατίθεται άμεσα ή έμμεσα στο κοινό. Προστατεύει, ωστόσο, τους επιβάτες, οι οποίοι ταξιδεύουν με εισιτήρια, που εκδίδονται βάσει προγράμματος τακτικών επιβατών ή τυχόν άλλων εμπορικών προγραμμάτων του αερομεταφορέα ή του ταξιδιωτικού πράκτορα. Ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται ούτε στην περίπτωση οργανωμένου ταξιδιού, το οποίο ματαιώθηκε για λόγους, που δεν αφορούν την ματαίωση της πτήσης.

Ι. Άρνηση Επιβίβασης

Άρνηση επιβίβασης έχουμε, όταν επιβάτες, οι οποίοι έχουν επιβεβαιωμένη κράτηση ή εισιτήριο σε συγκεκριμένη πτήση, παρουσιαστούν στον έλεγχο εισιτηρίων κατά την ώρα, που υπέδειξε γραπτώς ο αερομεταφορέας ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας (ή σε περίπτωση, που δεν έχει υποδειχθεί ώρα, τουλάχιστον 45 λεπτά πριν την αναγραφόμενη ώρα αναχώρησης της πτήσης) και ο αερομεταφορέας αρνείται να τους επιτρέψει την επιβίβαση, εκτός, εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, όπως λ.χ. λόγοι υγείας, ασφάλειας της πτήσης ή αεροπορικής ασφάλειας ή έλλειψης επαρκών ταξιδιωτικών εγγράφων. Ο επιβάτης θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει, ότι του αρνήθηκαν την επιβίβαση παρά τη θέλησή του και για τον λόγο αυτό η άρνηση επιβίβασης δύσκολα αποδεικνύεται στην πράξη. Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε να λάβει χώρα ηχητική καταγραφή και/ή να συνταχθεί σχετική έκθεση και/ή να συλλεχθούν στοιχεία επικοινωνίας τυχόν μαρτύρων, ιδίως σε περιπτώσεις διαπληκτισμών με το προσωπικό του αερομεταφορέα. Υποχρεώσεις Αερομεταφορέα Όταν ο πραγματικός αερομεταφορέας εύλογα εκτιμά, ότι θα προβεί σε άρνηση πτήσης οφείλει να διερευνήσει, εάν υπάρχουν επιβάτες, οι οποίοι με αντάλλαγμα κάποιο όφελος, προτίθενται να παραιτηθούν από τις κρατήσεις τους (εφεξής «εθελοντές»). Το αντάλλαγμα και/ή οι όροι παραίτησης των εθελοντών από τις κρατήσεις τους είναι προϊόν διαπραγμάτευσης και, ακολούθως, συμφωνίας μεταξύ των εθελοντών και του πραγματικού αερομεταφορέα. Δικαιώματα Εθελοντών Εκτός από τα οφέλη και/ή ανταλλάγματα, που θα συμφωνήσουν με τον αερομεταφορέα, οι εθελοντές δικαιούνται επιπροσθέτως:

  • επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου τους εντός 7 ημερών, στην τιμή, που το αγόρασαν, για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν και δεδομένου, ότι η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό σε σχέση με το αρχικό ταξιδιωτικό σχέδιο, πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησής τους το συντομότερο δυνατό ή
  • τη μεταφορά τους με τη νωρίτερη δυνατή πτήση στον τελικό τους προορισμό, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς ή
  • εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, τη μεταφορά τους στον τελικό τους προορισμό άλλη ημέρα, που θα τους εξυπηρετεί, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς. Σε περίπτωση, που μία πόλη ή περιοχή εξυπηρετείται από περισσότερα αεροδρόμια, ο πραγματικός αερομεταφορέας μπορεί να προσφέρει στον επιβάτη πτήση προς άλλο αεροδρόμιο από εκείνο, για το οποίο έγινε η κράτηση, αναλαμβάνοντας το κόστος μεταφοράς του από το αεροδρόμιο αυτό είτε προς το αεροδρόμιο, για το οποίο έγινε η κράτηση, είτε σε άλλο κοντινό προορισμό, εφόσον συμφωνεί ο επιβάτης.Ανεπαρκής Αριθμός Εθελοντών Συχνά είναι δυνατό ο αριθμός των εθελοντών να μην είναι αρκετός, με αποτέλεσμα ο αερομεταφορέας να μην επιτρέψει στους εναπομένοντες επιβάτες με κρατήσεις να επιβιβασθούν στο αεροπλάνο, παρά τη θέληση των τελευταίων, οπότε έχουμε άρνηση επιβίβασης.

Δικαιώματα Επιβατών στην περίπτωση Άρνησης Επιβίβασης

1. Δικαίωμα αποζημίωσης, το ύψος της οποίας κυμαίνεται ως ακολούθως:

(α) €250 για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χιλιομέτρων,

(β) €400 για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων,

(γ) €600 για όλες τις πτήσεις, που δεν εμπίπτουν στα σημεία (α) και (β) ανωτέρω.

Τα ανωτέρω ποσά ενδέχεται να μειωθούν από 1 έως 50%, εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας προσφέρει στους επιβάτες μεταφορά στον τελικό τους προορισμό με τη νωρίτερη δυνατή πτήση, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, η ώρα άφιξης της οποίας δεν υπερβαίνει την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, για την οποία κρατήθηκε αρχικώς η θέση κατά:

(α) 2 ώρες για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χιλιομέτρων,

(β) 3 ώρες για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων,

(γ) 4 ώρες για πτήσεις, που δεν εμπίπτουν στα σημεία (α) και (β) ανωτέρω.

2. Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή δικαίωμα μεταφοράς με άλλη πτήση:

οι επιβάτες δικαιούνται επιπροσθέτως:

  • επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου τους εντός 7 ημερών, στην τιμή, που το αγόρασαν, για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν και δεδομένου, ότι η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό σε σχέση με το αρχικό ταξιδιωτικό σχέδιο, πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησής τους το συντομότερο δυνατό ή 
  • τη μεταφορά τους με τη νωρίτερη δυνατή πτήση στον τελικό τους προορισμό, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς ή
  • εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, τη μεταφορά τους στον τελικό τους προορισμό άλλη ημέρα, που θα τους εξυπηρετεί, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς.

Σε περίπτωση, που μία πόλη ή περιοχή εξυπηρετείται από περισσότερα αεροδρόμια, ο πραγματικός αερομεταφορέας μπορεί να προσφέρει στον επιβάτη πτήση προς άλλο αεροδρόμιο από εκείνο, για το οποίο έγινε η κράτηση, αναλαμβάνοντας το κόστος μεταφοράς του από το αεροδρόμιο αυτό είτε προς το αεροδρόμιο, για το οποίο έγινε η κράτηση, είτε σε άλλο κοντινό προορισμό, εφόσον συμφωνεί ο επιβάτης.

3. Δικαίωμα φροντίδας:

ο αερομεταφορέας υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν στους επιβάτες:

(α) γεύματα και αναψυκτικά αναλόγως του χρόνου αναμονής,

(β) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, όταν αποβαίνει αναγκαία η παραμονή τους: - για 1 ή περισσότερες νύχτες ή - για το επιπλέον διάστημα από εκείνο, που είχε σχεδιάσει ο επιβάτης,

(γ) μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και καταλύματος (ξενοδοχείου ή άλλου). Επιπλέον, ο αερομεταφορέας παρέχει στους επιβάτες 2 τηλεφωνήματα δωρεάν, τέλεξ ή φαξ ή e-mail.

ΙΙ. Ματαίωση Πτήσης

Ματαίωση πτήσης υπάρχει, όταν δεν διενεργείται προγραμματισθείσα πτήση, για την οποία υπήρχε τουλάχιστον μία κράτηση θέσης. Μία πτήση δυνατό να ματαιωθεί για διάφορους λόγους, όπως λ.χ. χαμηλός αριθμός επιβατών, εσωτερικά οργανωτικά προβλήματα, τεχνικές βλάβες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τακτική συντήρηση.

Δικαιώματα Επιβατών στην περίπτωση Ματαίωσης Πτήσης

1. Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή δικαίωμα μεταφοράς με άλλη πτήση: οι επιβάτες δικαιούνται επιπροσθέτως:

  • επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου τους εντός 7 ημερών, στην τιμή, που το αγόρασαν, για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν και δεδομένου, ότι η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό σε σχέση με το αρχικό ταξιδιωτικό σχέδιο, πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησής τους το συντομότερο δυνατό ή
  • τη μεταφορά τους με τη νωρίτερη δυνατή πτήση στον τελικό τους προορισμό, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς ή

εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, τη μεταφορά τους στον τελικό τους προορισμό άλλη ημέρα, που θα τους εξυπηρετεί, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς. Σε περίπτωση, που μία πόλη ή περιοχή εξυπηρετείται από περισσότερα αεροδρόμια, ο πραγματικός αερομεταφορέας μπορεί να προσφέρει στον επιβάτη πτήση προς άλλο αεροδρόμιο από εκείνο, για το οποίο έγινε η κράτηση, αναλαμβάνοντας το κόστος μεταφοράς του από το αεροδρόμιο αυτό είτε προς το αεροδρόμιο, για το οποίο έγινε η κράτηση, είτε σε άλλο κοντινό προορισμό, εφόσον συμφωνεί ο επιβάτης.

2. Δικαίωμα φροντίδας: ο αερομεταφορέας υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν στους επιβάτες: (α) γεύματα και αναψυκτικά αναλόγως του χρόνου αναμονής και (β) 2 τηλεφωνήματα δωρεάν, τέλεξ ή φαξ ή e-mail. Στην περίπτωση, που ο αερομεταφορέας προσφέρει μεταφορά με άλλη πτήση και ο ευλόγως αναμενόμενος χρόνος αναχώρησης της νέας πτήσης είναι τουλάχιστον η επόμενη ημέρα από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης της ματαιωθείσας πτήσης, τότε οι επιβάτες δικαιούνται επιπροσθέτως: (α) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, όταν αποβαίνει αναγκαία η παραμονή τους: - για 1 ή περισσότερες νύχτες ή - για το επιπλέον διάστημα από αυτό, που είχε σχεδιάσει ο επιβάτης και (β) μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και καταλύματος (ξενοδοχείου ή άλλου).

3. Δικαίωμα αποζημίωσης, το ύψος της οποίας κυμαίνεται ως ακολούθως: (α) €250 για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χιλιομέτρων, (β) €400 για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων, (γ) 600€ για όλες τις πτήσεις, που δεν εμπίπτουν στα σημεία (α) και (β) ανωτέρω. Τα ανωτέρω ποσά ενδέχεται να μειωθούν από 1 έως 50%, εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας προσφέρει στους επιβάτες μεταφορά στον τελικό τους προορισμό με τη νωρίτερη δυνατή πτήση, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, η ώρα άφιξης της οποίας δεν υπερβαίνει την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, για την οποία κρατήθηκε αρχικώς η θέση κατά: (α) 2 ώρες για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χιλιομέτρων, (β) 3 ώρες για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων, (γ) 4 ώρες για πτήσεις, που δεν εμπίπτουν στα σημεία (α) και (β) ανωτέρω.

Οι επιβάτες δεν δικαιούνται αποζημίωση, εάν:

i. πληροφορήθηκαν τη ματαίωση της πτήσης 2 βδομάδες τουλάχιστον πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης ή

ii. πληροφορήθηκαν την ματαίωση 1 – 2 βδομάδες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και τους προσφέρθηκε μεταφορά με εναλλακτική πτήση, που τους επιτρέπει να φύγουν όχι περισσότερο από 2 ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό λιγότερο από 4 ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης ή

iii. πληροφορήθηκαν την ματαίωση λιγότερο από 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και τους προσφέρεται μεταφορά με άλλη πτήση, που τους επιτρέπει να φύγουν όχι περισσότερο από 1 ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό λιγότερο από 2 ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης ή iv. ο πραγματικός αερομεταφορέας αποδείξει, ότι η ματαίωση προκλήθηκε από έκτακτες περιστάσεις, μη δυνάμενες να προβλεφθούν, ακόμη και με τη λήψη όλων των ευλόγων μέτρων.

Τυχόν εναλλακτική δυνατή μεταφορά γνωστοποιείται στους επιβάτες ταυτόχρονα με την ματαίωση.  Το ΔΕΕ στο πλαίσιο της υπόθεσης C-549/07, Wallentin – Hermann ερμήνευσε τον Κανονισμό και αποφάνθηκε, ότι ο αερομεταφορέας έχει την υποχρέωση: σε περίπτωση, που ματαίωσε την πτήση λόγω τεχνικού προβλήματος, να εξειδικεύσει το είδος του τεχνικού προβλήματος.

ΙΙΙ. Καθυστέρηση Πτήσης

Οι επιβάτες έχουν δικαιώματα, στην περίπτωση, που η πτήση τους καθυστερήσει σε σχέση με την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης: (α) 2 ώρες ή περισσότερο, για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χιλιομέτρων ή (β) 3 ώρες ή περισσότερο για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων ή (γ) 4 ώρες ή περισσότερο για τις πτήσεις, που δεν εμπίπτουν στα σημεία (α) και (β) ανωτέρω.

Δικαιώματα Επιβατών στην περίπτωση Καθυστέρησης Πτήσης

1. Δικαίωμα φροντίδας: ο αερομεταφορέας υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν στους επιβάτες:

(α) γεύματα και αναψυκτικά αναλόγως του χρόνου αναμονής και

(β) 2 τηλεφωνήματα δωρεάν, τέλεξ ή φαξ ή e-mail. Στην περίπτωση, που ο αναμενόμενος χρόνος αναχώρησης είναι τουλάχιστον η επόμενη ημέρα από το χρόνο αναχώρησης, που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, τότε οι επιβάτες δικαιούνται επιπροσθέτως: (α) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, όταν αποβαίνει αναγκαία η παραμονή τους: - για 1 ή περισσότερες νύχτες ή - για το επιπλέον διάστημα από αυτό, που είχε σχεδιάσει ο επιβάτης και (β) μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και καταλύματος (ξενοδοχείου ή άλλου).

2. Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή δικαίωμα μεταφοράς με άλλη πτήση: οι επιβάτες, των οποίων η πτήση καθυστερεί τουλάχιστον 5 ώρες, δικαιούνται επιπροσθέτως επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου τους εντός 7 ημερών, στην τιμή, που το αγόρασαν, για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν και δεδομένου, ότι η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό σε σχέση με το αρχικό ταξιδιωτικό σχέδιο, πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησής τους το συντομότερο δυνατό. Η βοήθεια παρέχεται εντός των χρονικών ορίων, που καθορίζονται παραπάνω για έκαστη κατηγορία απόστασης.

Το ΔΕΕ στο πλαίσιο των υποθέσεων C-402/07 και C-43207, Sturgeon v Condor/Bφck v Air France S.A. ερμήνευσε τον Κανονισμό και αποφάνθηκε, ότι ο αερομεταφορέας έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, το ύψος της οποίας κυμαίνεται από €125 - €600 στην περίπτωση, κατά την οποία η πτήση αφικνείται με πέραν των 3 ωρών καθυστέρηση, εφόσον αποδειχθεί, ότι η καθυστέρηση οφειλόταν στον αερομεταφορέα και όχι σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως λ.χ. καιρικές συνθήκες, ηφαιστειακή τέφρα, τεχνικά προβλήματα, τα οποία δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κ.λπ.

ΙV. Αλλαγή Θέσης

Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας τοποθετήσει τον επιβάτη σε ανώτερη θέση από εκείνη, την οποία αγόρασε, τότε ο πρώτος δεν δικαιούται και δεν μπορεί να απαιτήσει επιπλέον πληρωμή. Εάν, ωστόσο, τον τοποθετήσει σε κατώτερη θέση, τότε εντός 7 ημερών θα πρέπει να επιστρέψει στον επιβάτη: (α) το 30% της τιμής του εισιτηρίου για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χιλιομέτρων, (β) το 50% για ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων ή για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων και (γ) το 75% για τις πτήσεις, που δεν εμπίπτουν στα στοιχεία (α) και (β) ανωτέρω. V. Γενικές Παρατηρήσεις Αποζημίωση Αποζημίωση δικαιούνται όσοι επιβάτες κατέχουν έγκυρο εισιτήριο, ακόμη και παιδιά κάτω των 2 ετών, ασχέτως του κόστους των εισιτηρίων τους. Δεν έχει σημασία, αν ο επιβάτης ταξιδεύει στην τουριστική, στη διακεκριμένη ή την πρώτη θέση! Το ύψος της αποζημίωσης θα είναι το ίδιο! Ούτε διακρίνει ο νόμος μεταξύ χαμηλού κόστους ή τσάρτερ αερογραμμών. Όταν οφείλεται αποζημίωση, αυτή πρέπει να καταβάλλεται σε ρευστό είτε με ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα είτε με τραπεζική εντολή ή επιταγή. Εφόσον συμφωνήσει ενυπογράφως ο επιβάτης, μπορεί να καταβληθεί και με ταξιδιωτικά κουπόνια (vouchers) ή άλλες υπηρεσίες. Ο Κανονισμός δεν θίγει τα δικαιώματα του επιβάτη για διεκδίκηση περαιτέρω αποζημίωσης. Να θυμάστε, ωστόσο, ότι πριν καταγγείλετε τον αερομεταφορέα στον αρμόδιο εθνικό φορέα, θα πρέπει να έχετε υποβάλλει προηγουμένως καταγγελία στον ίδιο τον αερομεταφορέα, που εκτέλεσε τη συγκεκριμένη πτήση και ο τελευταίος να μην σας απάντησε εντός 6 εβδομάδων από την παραλαβή της καταγγελίας σας ή εάν σας απάντησε, να μην μείνατε ικανοποιημένος από την απάντησή του. Άλλες Υποχρεώσεις Αερομεταφορέα Ο αερομεταφορέας μεριμνά, ότι, κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, υπάρχει η ακόλουθη γνωστοποίηση σε ευδιάκριτο χώρο: «Σε περίπτωση, που σας αρνηθούν την επιβίβαση ή σε περίπτωση ματαίωσης ή 2ωρης τουλάχιστον καθυστέρησης της πτήσης σας, ζητήστε στη θυρίδα ελέγχου των εισιτηρίων ή στη θύρα εξόδου το κείμενο, που αναφέρει τα δικαιώματά σας, ιδίως, όσον αφορά την αποζημίωση και την παροχή βοήθειας». Ο αερομεταφορέας υποχρεούται, περαιτέρω να δίδει γραπτώς στους επιβάτες του ανωτέρω αναφερόμενους κανόνες αποζημίωσης και παροχής βοήθειας, καθώς και τα στοιχεία του οριζόμενου εθνικού φορέα. Ο εθνικός φορέας είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του Κανονισμού είτε για πτήσεις, που αναχωρούν από αεροδρόμιο, που βρίσκεται στο έδαφός του, είτε για πτήσεις, που αναχωρούν από Τρίτη χώρα, αλλά έχουν προορισμό αεροδρόμιο, που βρίσκεται στο έδαφός του. Στην περίπτωση, που υπάρχουν άτομα μειωμένης κινητικότητας και/ή ασυνόδευτα ανήλικα, ο πραγματικός αερομεταφορέας οφείλει να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες τους, αλλά και στις ανάγκες τυχόν συνοδών των ατόμων μειωμένης κινητικότητας.

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος και την παροχή εξειδικευμένης νομικής συμβουλής επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο Αντώνης Πασχαλίδης & Σία ΔΕΠΕ (τηλ. 22661661, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).