Εγγραφή Εταιρείας Κτηματομεσιτικών Εργασιών

Τα στοιχεία που χρειάζονται για την εγγραφή εταιρείας η οποία θα ασχολείται με κτηματομεσιτικές εργασίες είναι:

1. Προτεινόμενο όνομα εταιρείας
2. Μετοχικό κεφάλαιο
3. Ονόματα διευθυντών και γραμματέα
4. Αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας των Διευθυντών και Γραμματέα
5. Αντίγραφο δικαιολογητικού διεύθυνσης των Διευθυντών και Γραμματέα
6. Ονόματα των μετόχων και μετοχική σύνθεση
7. Αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας των μετόχων
8. Αντίγραφο δικαιολογητικού διεύθυνσης των μετόχων

Αφού δοθούν οι παραπάνω πληροφορίες και εξασφαλιστούν όλα τα ζητηθέντα έγγραφα μπορεί να γίνει η εγγραφή της εταιρείας.

Προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο Κτηματομεσιτών ένας εκ των Διευθυντών της Εταιρείας πρέπει να είναι αδειούχος Κτηματομεσίτης.    

Για την εξάσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και η εξασφάλιση άδειας από το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών.
Ο όρος «κτηματομεσίτης» σημαίνει φυσικό πρόσωπο η απασχόληση του οποίου είναι η μεσολάβηση σε μια κτηματική συναλλαγή έναντι αμοιβής. Παράλληλα, «κτηματική συναλλαγή» σημαίνει κάθε συναλλαγή για τη σύναψη συμφωνίας για πώληση, αγορά, ανταλλαγή ή μίσθωση ακίνητου πέραν του ενός μηνός, περιλαμβανομένης της παραχώρησης ακινήτου με αντιπαροχή ή μέσω της μεταβίβασης εταιρικών μετοχών.

Κριτήρια
Η άδεια για άσκηση του επαγγέλματος του Κτηματομεσίτη μπορεί να παραχωρηθεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και να ασκεί το επάγγελμα του Κτηματομεσίτη οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο ικανοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών ότι:

(α) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας

(β) δεν έχει πτωχεύσει ή είναι ανίκανο για δικαιοπραξία δυνάμει δικαστικής απόφασης

(γ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα έλλειψης εντιμότητας ή ηθικής αισχρότητας

(δ) έχει εξασφαλίσει ύστερα από σειρά μαθημάτων διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών αναγνωρισμένο δίπλωμα, πτυχίο, τίτλο από πανεπιστήμιο ή επαγγελματικό σώμα σε θέμα σχετικό με το επάγγελμα του κτηματομεσίτη και στη συνέχεια εμπειρία ενός έτους στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις εργασίες κτηματομεσιτών ή κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ή τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους σε θέματα που σχετίζονται με το επάγγελμα του κτηματομεσίτη

(ε) κατέχει αρκετές γνώσεις αναφορικά με τη νομοθεσία για το επάγγελμα του κτηματομεσίτη και τη νομοθεσία για την πολεοδομία και χωροταξία της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι αναγκαίες για την ορθή και υπεύθυνη άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη.

Υποβολή της αίτησης:

Αρχικά το έντυπο αίτησης για εγγραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Κτηματομεσιτών μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης ΕΚΕ Κύπρου είτε διά χειρός/ταχυδρομείου στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών
  1, γωνία Αρμενίας και Λυκούργου
  2001 Στρόβολος, Λευκωσία
  Ταχ. Κιβ.28954, 2084 Λευκωσία
  Τηλ +357 22666377
  Φαξ +357 22518490
  Ηλ. Ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Ιστοσελίδα: http://www.creacyprus.com


Το έντυπο αίτησης για την εγγραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Κτηματομεσιτών πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:  

(α) δύο πρόσφατες φωτογραφίες (στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικώς, επισυνάπτεται μία φωτογραφία)
(β) αντίγραφο Πιστοποιητικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μέσης Εκπαίδευσης
(γ) αντίγραφα των πτυχίων/διπλωμάτων/πιστοποιητικών συναφών με τον τομέα των κτηματομεσιτών
(δ) πρωτότυπο πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικώς επισυνάπτεται (ε) αντίγραφο του πιστοποιητικού, ενώ το πρωτότυπο πιστοποιητικό παρουσιάζεται στο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών πριν την παραχώρηση τις σχετικής άδειας)
(στ) αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής του τέλους €300 (που πληρώνεται μέσω τραπεζικής μεταφοράς σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικώς, ή διαφορετικά με μετρητά, επιταγή ή τραπεζική εντολή).
Από τους αιτητές ζητείται να παρακαθίσουν σε γραπτές εξετάσεις που οργανώνει το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών για επιβεβαίωση του κριτηρίου επιλεξιμότητας της παραγράφου (ε). 
Ο κάθε αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για εγγραφή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Το Πιστοποιητικό Εγγραφής εκδίδεται νοουμένου ότι ο αιτητής παρακάθισε και πέρασε με επιτυχία τις προαναφερθείσες γραπτές εξετάσεις και κατέβαλε το τέλος των €350 ευρώ. Το πιστοποιητικό εγγραφής ισχύει για απεριόριστη χρονική περίοδο.
Στη συνέχεια, το έντυπο αίτησης για έκδοση ετήσιας άδειας κτηματομεσίτη προκειμένου περί φυσικού προσώπου και δελτίου ταυτότητας κτηματομεσίτη υποβάλλεται ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης ΕΚΕ Κύπρου ή μέσω ταχυδρομείου/διά χειρός απευθείας στο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών.
Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) αντίγραφο ασφαλιστικής κάλυψης για ποσό €200,000 για το τρέχον έτος

(β) αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή αποδεικτικού στοιχείου ότι ο αιτητής διαθέτει γραφεία

(γ) πιστοποιητικό εργοδότησης που εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάθε εργαζόμενο

(δ) αντίγραφο πληρωμής του τέλους άδειας €250 και του τέλους €20 για την ταυτότητα κτηματομεσίτη (που πληρώνονται με τραπεζική εντολή στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικώς, ή με μετρητά, επιταγή ή τραπεζική εντολή).
Ο Επιθεωρητής του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών διεξάγει επιθεωρήσεις επί τόπου για να διαπιστώσει την καταλληλότητα των γραφείων του αιτούντος.
Οι ετήσιες άδειες λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Μπορούν να ανανεωθούν υπό τους ίδιους όρους. Το τέλος ανανέωσης είναι €250 για την άδεια και €20 για την ταυτότητα κτηματομεσίτη.

Υποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένοι και τα αδειούχα πρόσωπα που λειτουργούν ως κτηματομεσίτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Κτηματομεσιτών Νόμου του 2010, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

(α) να αναφέρουν τη φράση «εγγεγραμμένος και αδειούχος κτηματομεσίτης» η οποία να ακολουθείται από τον αριθμό εγγραφής και τον αριθμό της ετήσιας άδειας σε κάθε έγγραφο ή διαφήμιση που χρησιμοποιείται κατά την άσκηση του επαγγέλματος

(β) να διατηρούν γραφείο κατάλληλα επιπλωμένο και εξοπλισμένο και να επιδεικνύουν σε περίοπτο μέρος το πιστοποιητικό εγγραφής και την άδεια και στην πρόσοψη του γραφείου να αναγράφουν το όνομα και τις λέξεις «εγγεγραμμένος και αδειούχος κτηματομεσίτης», τον αριθμό εγγραφής και το όνομα της επιχείρησης, όπου αυτό ισχύει

(γ) να ενημερώνουν τον προτιθέμενο αγοραστή ακινήτου για όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τη φυσική κατάσταση του ακινήτου, τα εμπράγματα δικαιώματα που το βαρύνουν, καθώς και άλλους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στο ακίνητο δυνάμει νομοθετικής, δικαστικής, διοικητικής ή άλλης κυβερνητικής πράξης ή απόφασης.
Το Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε λειτουργούς του ή σε επιτροπή το καθήκον να διασφαλίσει ότι οι εγγεγραμμένοι και αδειούχοι κτηματομεσίτες εφαρμόζουν τις πρόνοιες του σχετικού νόμου και των κανονισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..