Κατάθεση του Αγοραπωλητηρίου στο Κτηματολόγιο Για Σκοπούς Ειδικής Εκτέλεσης

«Ειδική εκτέλεση σύμβασης» σημαίνει την κατόπιν διατάγματος Δικαστηρίου εκτέλεση υποχρεώσεων που πηγάζουν από σύμβαση περιλαμβανομένης της εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας που αποτελεί το αντικείμενο σύμβασης, σε σχέση με την οποία τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου.

Η κατάθεση από τον αγοραστή ακίνητης ιδιοκτησίας του αγοραπωλητηρίου εγγράφου, σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, είναι δυνατή δυνάμει του περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου. Προς όφελος του αγοραστή, με την κατάθεση τέτοιου εγγράφου, συνίσταται εμπράγματο βάρος στην ιδιοκτησία που αφορά και μπορεί να εξασφαλίσει, τηρουμένων των διατάξεων του εν λόγω Νόμου, δικαστικό διάταγμα εγγραφής της ιδιοκτησίας στο όνομα του, αν πωλητής, αρνείται ή αμελεί να προβεί στην μεταβίβαση της.
Σύμφωνα με την Πολιτική Αίτηση Αρ. 170/2014 ο Αιτητής ο οποίος εξαιτείται διάταγμα του δικαστηρίου για εγγραφή της ιδιοκτησίας στο όνομα του οφείλει να επιδώσει την δια κλήσεως αίτηση όχι μόνο στο Κτηματολόγιο αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή και στον πωλητή.


Η κατάθεση της σύμβασης από οποιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών γίνεται αποδεκτή, μόνο αν :
α) υπάρχει εγγραφή στο Κτηματικό Μητρώο του αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, στο όνομα τουλάχιστον ενός εκ των πωλητών σε σχέση με την εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία,
β) η σύμβαση είναι γραπτή, περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία της ταυτότητας των συμβαλλομένων μερών, περιγράφει επαρκώς την ακίνητη ιδιοκτησία που είναι το αντικείμενο της σύμβασης, αναφέρει το αντάλλαγμα και είναι υπογεγραμμένη από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη• και
γ) η σύμβαση κατατεθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της, στο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της επαρχίας όπου βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία.

Υποχρεώσεις Πωλητή
Ο πωλητής, πριν υποθηκεύσει ακίνητη ιδιοκτησία που αποτελεί αντικείμενο σύμβασης η οποία δεν έχει κατατεθεί από τον αγοραστή, έχει υποχρέωση να καταθέσει την εν λόγω σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, νοουμένου ότι μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της σύμβασης ο αγοραστής έχει εκπληρώσει τις μέχρι τότε συμβατικές του υποχρεώσεις. Πωλητής που παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με την εν λόγω πρόνοια του νόμου είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5,000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του πιο πάνω αναφερόμενου νόμου, ένας αγοραστής δύναται να εξοφλεί τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του πωλητή προς την τράπεζα, οι οποίες αντιστοιχούν και αναλογούν στο πωληθέν ακίνητο και με αυτό τον τρόπο να εξασφαλίζει δήλωση από την τράπεζα ότι απαλλάσσει το ακίνητο από οποιαδήποτε υποθήκη και δικαίωμα ούτως ώστε να δίδεται προτεραιότητα στον αγοραστή.

Στην Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Παράπονο 1159/2011 κατά του Επαρχιακού Κτηματολογίου Λευκωσίας, εξετάστηκε η περίπτωση όπου προϋπάρχει εγγραφή για την ίδια ιδιοκτησία. Διαπιστώθηκε η ανομοιομορφία ελέγχου τέτοιων περιπτώσεων από τα Επαρχιακά Κτηματολόγια. Δεν υπάρχει ρητή πρόνοια στον πιο πάνω Νόμο για ενημέρωση του αγοραστή για προηγούμενο κατατεθειμένο αγοραπωλητήριο έγγραφο, καθώς σύμφωνα με τους Λειτουργούς του Κτηματολογίου κάτι τέτοιο σε μερικές περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο. Ως εκ τούτου συστήνεται στον αγοραστή κατά την κατάθεση του αγοραπωλητήριου έγγραφου να διεξάγει έρευνα για τυχόν τέτοια περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..